At-Tawhid Advisory Board

Dr. Amin Karim

Dr. Shahnaz Karim

 

Imam Siraj Wahhaj

Dr. Dawud Harunani

Imam Zaid Shakir

Imam Naeem Baig

Dr. Mamdouh Salama

Dr. Yusuf Shere

Ustadha Farhat Shamsi

Ustadha Uzma Baig

Ustadh Musab Abdali

Mr. Ahmed Salha

Dr. Faisal Khan

Mr. Amin Hoosein