top of page

Board of Advisors

Imam Siraj Wahhaj

Dr. Amin Karim

Dr. Shahnaz Karim

Dr. Dawud Harunani

Imam Zaid Shakir

Imam Naeem Baig

Dr. Mamdouh Salama

Dr. Yusuf Shere

Sr. Farhat Shamsi

Sr. Uzma Baig

Sr. Tehmina Masud

Ustadh Musab Abdali

Mr. Ahmed Salha

Dr. Faisal Khan

Mr. Amin Hoosein

Shaykh Daoud Bojang

bottom of page